bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku
Postanowienia ogólne

§1.

Regulamin organizacyjny Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku zwanej dalej „BGSW” określa:
1. Strukturę organizacyjną;
2. Ramowe zasady działania poszczególnych stanowisk pracy.

§2.

BGSW działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 194 z późn. zm.);
2. Porozumienia zawartego w dniu 29 grudnia 1999 roku, pomiędzy: Gminą Miejską Słupsk - Miastem na Prawach Powiatu, a Samorządem Województwa Pomorskiego w sprawie przekazania do prowadzenia instytucji kultury pod nazwą Biuro Wystaw Artystycznych (BWA) w Słupsku, Samorządowi Województwa Pomorskiego oraz Aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 15 października 2007 roku;
3. Statutu nadanego Uchwałą nr 497/XXIV/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie nadania statutu Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku;
4. Niniejszego Regulaminu.

Cały regulamin organizacyjny:

Regulamin organizacyjnyOpublikował: Maciej Brodacki
Publikacja dnia: 02.12.2021
Podpisał: Edyta Wolska
Dokument z dnia: 25.11.2021
Dokument oglądany razy: 1 064