bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.01.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja zapisów RODO

RODO - Obowiązek Informacyjny

Obowiązek informacyjny

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest  Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, z siedzibą przy ul. Partyzantów 31A,  76-200 Słupsk, tel. 59 842 56 74 e-mail: [email protected] .

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych panią Grażyną Kawczyńską lub zastępcą Inspektora ochrony danych panem Przemysławem Gadomskim na adres e-mail: [email protected]

Odbiorcy danych

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów oraz gdy nasze zadania realizują podmioty, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług informatycznych).

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z realizacją zadania w interesie publicznym oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: [email protected] ).

W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraziła/ł zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody oraz żądać usunięcia danych. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub drogą mailową.

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.


Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko.

Podstawa przetwarzania

Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz zgoda osoby.  Złożenie aplikacji drogą mailową traktowane jest jako wyraźne działanie potwierdzające, że kandydat do pracy przyzwala na przetwarzanie dotyczących jego danych osobowych, podanych przez niego dobrowolnie i nie wynikających z przepisy prawa.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez 7 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, a w przypadku podpisania umowy o pracę dane osobowe zostaną włączone do akt osobowych.


Obowiązek informacyjny wobec pracownika

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania jest realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy.

Podstawa przetwarzania

Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych, Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz zgoda.

Odbiorcy danych

Dane osobowe pracownika udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe pracownika na podstawie przepisów prawa (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komornik, Sądy, PIP ) oraz banki i inne podmioty na wniosek pracownika.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł w wypadku zatrudnienia po 01.01.2019 oraz 50 lat od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł w wypadku zatrudnienia przed 01.01.2019. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub żądania usunięcia, nie dłużej niż do czasu usunięcia akt osobowych.


 

Obowiązek informacyjny wobec osób, z którymi zawarto umowy zlecenia/dzieło

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania jest realizacja umowy.

Podstawa przetwarzania

Podstawą przetwarzania jest zawarcie umowy.

Odbiorcy danych

Dane osobowe pracownika udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe pracownika na podstawie przepisów prawa (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komornik, Sądy, PIP ) oraz banki i inne podmioty na wniosek zleceniobiorcy.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.


Obowiązek informacyjny wobec uczestnika pleneru

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego polega na realizacji obowiązku meldunkowego.

Podstawa przetwarzania

Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności oraz wyrażona zgoda w celu promocji pleneru oraz Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania pleneru i  wynikającego z niego obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji.


Obowiązek informacyjny wobec uczestników zajęć artystyczno-edukacyjnych

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych jest uczestnictwo w zajęciach oraz tworzenie dokumentacji fotograficznej lub filmowej w celach promocyjnych Administratora danych oraz związanych z działaniami statutowymi prowadzonymi przez Administratora danych.

Podstawa przetwarzania

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego. Wizerunek będzie udostępniany odbiorcom danych za pośrednictwem publikacji i Internetu. Podanie danych jest dobrowolne.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.


Obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań inwestycyjnych w BGSW w Słupsku, remonty budynków, BGSW w Słupsku, ul. Partyzantów 31A, Baszty Czarownic w Słupski, ul. Francesco Nullo 8, CAT w Ustce, opracowanie dokumentacji projektowej.

Podstawa przetwarzania

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

 


Obowiązek informacyjny wobec osób, które wystąpiły ze skargami lub wnioskami

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązku udzielenia odpowiedzi na skargę lub wniosek.

Podstawa przetwarzania

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane 3 lata zgodnie z art. 4421 Kodeksu cywilnego.

 


Obowiązek informacyjny wobec osób, które weszły w obszar monitorowany

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa odbiorców sztuki, pracowników oraz ochrona mienia naszej placówki.

Podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku  Kodeks pracy.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 30 dni, licząc od dnia, w którym dokonane zostało nagranie.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. Straż Miejska, Policja, Prokuratura, Sądy). Mogą być nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania i sprzętu wykorzystywanego do nagrywania obrazu).

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: [email protected]).

Dobrowolność podania danych

Wejście w obszar objęty monitoringiem jest dobrowolne.

 

 


Obowiązek informacyjny wobec rezydentów

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest organizacja programów rezydencji artystycznej w BGSW i on-line oraz promocja BGSW.

Podstawa przetwarzania

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) zgoda na upublicznienie wizerunku, imienia i nazwiska i biogramu w publikacjach w Internecie.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, a dane przetwarzane na podstawie zgody do czasu jej wycofania.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych upublicznianych na stronie internetowej będą użytkownicy Internetu, w przypadku pozostałych danych odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Mogą być nimi również podmioty, które świadczą nam usługi.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: [email protected]).

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do wycofania zgody oraz żądania usunięcia danych.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.Opublikował: Mateusz Sułkowski
Publikacja dnia: 10.01.2023
Podpisał: Edyta Wolska
Dokument z dnia: 20.01.2021
Dokument oglądany razy: 575