bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Statut Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej

Statut
Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej
w Słupsku


Rozdział I
Postanowienia ogólne


§1

1. Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku, zwana dalej "Galerią" utworzona została zarządzeniem nr 7/76 Wojewody Słupskiego z dnia 27 stycznia 1976 roku w sprawie utworzenia Biura Wystaw Artystycznych w Słupsku.
2. Galeria działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zwanej dalej "ustawą",
2) Porozumienia z dnia 29 grudnia 1999 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk - Miastem na prawach Powiatu, zwanego dalej "Miastem" a Samorządem Województwa Pomorskiego, zwanym dalej "Województwem" w sprawie przekazania do prowadzenia instytucji kultury pod nazwą Biuro Wystaw Artystycznych w Słupsku (BWA) Samorządowi Województwa Pomorskiego oraz Aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 15 października 2007 roku, zwanego dalej "porozumieniem",
3) niniejszego statutu.
3. Galeria może używać skróconej nazwy: BGSW.


§2

1. Siedzibą Galerii jest miasto Słupsk.
2. Terenem działania Galerii jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego, a zwłaszcza miast Słupska i Ustki.
3. W celu realizacji zadań statutowych Galeria może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Cały statut:

Cały statutOpublikował: Maciej Brodacki
Publikacja dnia: 14.02.2016
Podpisał: Jan Kleinszmidt
Dokument z dnia: 14.02.2016
Dokument oglądany razy: 6 065